Arròs cleistogàmic: varietats d’autopol·linització sense flux de gens cap a arròs salvatge

Arròs cleistogàmic

L’arròs salvatge o red rice és una de les pitjors males herbes dels arrossars, ja que pertany a la mateixa espècie que el propi arròs cultivat i s’hi hibrida espontàniament. Per aquesta raó, el seu control amb herbicides és molt difícil, ja afecten també l’arròs cultivat, i per això cal emprar varietats d’arròs mutants resistents a herbicides. Malauradament, les varietats d’arròs resistents a herbicides hibriden amb l’arròs salvatge, tornant-lo resistent a herbicides. El nostre grup investigador està obtenint mutants clistogàmics d’arròs per evitar aquesta hibridació entre arrossos i fer més efectiu el control de l’arròs salvatge, alhora que facilita i redueix costos de producció de llavor certificada, al no haver de descartar arròs de llavor.

Varietats d’arròs tolerants a la salinitat

Varietats d'arròs tolerants a la salinitat

Obtenció de varietats vegetals tolerants a la salinitat per mutagènesi clàssica i/o mutagènesi dirigida. Amb possibilitat d´introgressió d´al·lels mutants en qualsevol varietat no tolerant

Servei d’edició genética en plantes

Servei d'edició genética en plantes

El nostre laboratori ofereix un servei de edició genètica CRISPR Cas9 en vegetals. A més som els primers en desenvolupar la edició genética per millorar Arundo donax per a diferents usos en bioenergia. Oferim a les empreses clons millorats en els caràcters que necessitin.

Rizocompostatge

Rizocompostatge

Tecnologia efectiva de baix cost per tractar llots de depuradora produint adob agrícola de qualitat