Tractament de residus agrícoles mitjançant co-digestió anaeròbia

Tractament de residus agrícoles mitjançant co-digestió anaeròbia

Metodologia per a l'obtenció de nous subproductes de valor afegit a partir de la codigestió anaerobi de biomassa
Categories:
Nivell de desenvolupament:

Descripció

Processos de valorització de residus de diferents orígens (agroindustrial, urbans, etc.). La tecnologia té com a objectiu principal la producció de biogàs (biometà o biohidrogen) i un sòlid estabilitzat (digestat). A partir d’aquesta tecnologia també és possible acumular àcid grassos volàtils (AGV) que seran la base fonamental per produir compostos d’alt interès industrial, com ara bioplàstics

Què la fa única?

La digestió anaeròbia és un procés extensament estudiat i implementat en escala real per a diferents tipus de residus agroindustrials. Durant el procés obtenim el biogàs, que pot ser convertit en electricitat i calor per cogeneració, o convertit en biometà, i així injectat a la xarxa de gas natural o utilitzats com a combustible fòssil, a més, el procés genera el digestat, que pot ser usat com a condicionant de sòl i biofertilitzant. La co-digestió anaeròbia consisteix a digerir al mateix reactor més d’un substrat. Això optimitza la gestió i el tractament de diferents residus, a més d’incrementar la producció de biogàs, sigui per augmentar la càrrega orgànica, però també per millorar les característiques de residus complementars. Altres processos de tractament anaerobi, com la fermentació, també són tecnologies utilitzades per valoritzar residus agroindustrials. En aquest cas, bacteris fermentatius converteixen la biomassa en àcids orgànics, que poden ser utilitzats en diferents indústries químiques, i el biohidrogen. La DA és un important procés per a la bioeconomia circular. Extreure productes d’interès de la biomassa, per exemple pigments, biopolímers, bioestimulants i produir biogàs del material residual és rellevant per tancar el cicle de gestió de residus.
Comparteix :