Sobre la Xarxa

Es defineix com a finalitat principal de X_AgriTech la de contribuir a fer progressar la innovació desenvolupada en el si de les seves entitats cap a nivells de maduresa més avançats i orientar els seus nous projectes per obtenir un major impacte social, facilitant l’adopció de les tecnologies desenvolupades pel sector productiu.

Per aconseguir-ho X_AgriTech estructura les seves actuacions en 6 grans pilars:

TECHNOSCOUT


per bastir un portafolis d’actius valoritzables entre les entitats membre i ajudar als grups de recerca a progressar en el TRL dels seus projectes amb més potencial de mercat.

INNOVA_NOW


pel foment de l’esperit innovador i descoberta de les opcions per fer simultàniament ciència i innovació excel·lents.

AGTECH_SHOW

  per donar a conèixer les tecnologies de la X_AGRITECH a les parts interessades i multiplicar el seu impacte en els sectors productius de Catalunya.

AGRICHALLENGES


per col·laborar entre els grups de recerca de les entitats membres, clústers i empreses innovadores per a la valorització i transferència de solucions enfocades als grans reptes de país.

FINQUES i GRANGES DIGITALS EN XARXA

 

per promoure l’adopció de nous models de presa de decisions basats en dades obtingudes a las pròpies finques o granges, i també en dades obertes disponibles en les diferents administracions

AGTECH_PLUS

 

per multiplicar l’impacte de les tecnologies i serveis desenvolupats per les entitats participants dins i fora de Catalunya, amb activitats no contemplades en els pilars anteriors